Nhiệm màu Địa Tạng Vương Bồ Tát

Chia sẻ từ Phật tử - Pháp danh : Nhuận Mai Nam Mô A Di Đà Phật ! Phật Pháp nhiệm màu, Phật lực từ bi...

[Kinh Địa Tạng Bồ Tát] Phẩm Hồi Hướng

Xem thêm: Quyển Thượng Phẩm thứ nhất Quyển Thượng Phẩm thứ hai Quyển Thượng Phẩm thứ ba Quyển Thượng Phẩm thứ tư Quyển Trung...

[Kinh Địa Tạng Bồ Tát] Quyển Hạ Phẩm thứ mười ba

Xem thêm: Quyển Thượng Phẩm thứ nhất Quyển Thượng Phẩm thứ hai Quyển Thượng Phẩm thứ ba Quyển Thượng Phẩm thứ tư Quyển Trung...

[Kinh Địa Tạng Bồ Tát] Quyển Hạ Phẩm thứ mười hai

Xem thêm: Quyển Thượng Phẩm thứ nhất Quyển Thượng Phẩm thứ hai Quyển Thượng Phẩm thứ ba Quyển Thượng Phẩm thứ tư Quyển Trung...

[Kinh Địa Tạng Bồ Tát] Quyển Hạ Phẩm thứ mười một

Xem thêm: Quyển Thượng Phẩm thứ nhất Quyển Thượng Phẩm thứ hai Quyển Thượng Phẩm thứ ba Quyển Thượng Phẩm thứ tư Quyển Trung...

[Kinh Địa Tạng Bồ Tát] Quyển Hạ Phẩm thứ mười

Xem thêm: Quyển Thượng Phẩm thứ nhất Quyển Thượng Phẩm thứ hai Quyển Thượng Phẩm thứ ba Quyển Thượng Phẩm thứ tư Quyển Trung...

[Kinh Địa Tạng Bồ Tát] Quyển Trung Phẩm thứ chín

Xem thêm: Quyển Thượng Phẩm thứ nhất Quyển Thượng Phẩm thứ hai Quyển Thượng Phẩm thứ ba Quyển Thượng Phẩm thứ tư Quyển Trung...

[Kinh Địa Tạng Bồ Tát] Quyển Trung Phẩm thứ tám

Xem thêm: Quyển Thượng Phẩm thứ nhất Quyển Thượng Phẩm thứ hai Quyển Thượng Phẩm thứ ba Quyển Thượng Phẩm thứ tư Quyển Trung...

Nội dung phổ biến

499Thành viênThích
13,897Người theo dõiĐăng Ký