Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 11 – HT.Thích Thanh Từ(...

ĐOẠN 31 ÂM: TRI KIẾN BẤT SANH Tu-bồ-đề! Nhược nhân ngôn: Phật thuyết ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, Tu-bồ-đề, ư ý...

Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 10 – HT.Thích Thanh Từ

ĐOẠN 28 ÂM: BẤT THỌ, BẤT THAM Tu-bồ-đề! Nhược Bồ-tát dĩ mãn Hằng hà sa đẳng thế giới thất bảo trì dụng bố thí, nhược phục...

Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 9 – HT.Thích Thanh Từ

ĐOẠN 25: ÂM: HÓA VÔ SỞ HÓA Tu-bồ-đề! Ư ý vân hà? Nhữ đẳng vật vị Như Lai tác thị niệm: ngã đương độ chúng sanh....

Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 8 – HT.Thích Thanh Từ

ĐOẠN 22 ÂM: VÔ PHÁP KHẢ ĐẮC Tu-bồ-đề bạch Phật ngôn: - Thế Tôn! Phật đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, vi vô sở đắc da? Phật ngôn: - Như thị,...

Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 7 – HT.Thích Thanh Từ

ĐOẠN 19 ÂM: PHÁP GIỚI THÔNG HÓA Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Nhược hữu nhân mãn tam thiên đại thiên thế giới thất bảo, dĩ dụng...

Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 6 – HT.Thích Thanh Từ

ĐOẠN 16 ÂM: NĂNG TỊNH NGHIỆP CHƯỚNG Phục thứ Tu-bồ-đề! Nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì, độc tụng thử kinh, nhược vi nhân...

Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 5 – HT.Thích Thanh Từ

ĐOẠN 13 ÂM: NHƯ PHÁP THỌ TRÌ Nhĩ thời Tu-bồ-đề bạch Phật ngôn: - Thế Tôn! Đương hà danh thử kinh, ngã đẳng vân hà phụng trì? Phật...

Kinh Kim Cang Giảng Giải Phần 4 – HT.Thích Thanh Từ

ĐOẠN 10 ÂM: TRANG NGHIÊM TỊNH ĐỘ Phật cáo Tu-bồ-đề: - Ư ý vân hà? Như Lai tích tại Nhiên Đăng Phật sở ư pháp hữu sở...

Nội dung phổ biến

499Thành viênThích
13,897Người theo dõiĐăng Ký