Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát Thứ...

CHÁNH VĂN: Lúc bấy giờ, Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dùng sức thần thông tự tại oai đức danh văn, cùng vô lượng vô biên...

Kinh Pháp Hoa Phẩm Diệu Trang Nghiêm Vương Bổn Sự Thứ...

CHÁNH VĂN: Lúc bấy giờ, Phật bảo hàng đại chúng rằng: Về thuở xưa, cách đây vô lượng vô biên bất khả tư nghì a...

Kinh Pháp Hoa Phẩm Đà La Ni Thứ 26 Có Giảng...

CHÁNH VĂN: Lúc bấy giờ, Ngài Dược Vương Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bày vai hữu chắp tay hướng Phật...

Kinh Pháp Hoa Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn...

CHÁNH VĂN: Lúc bấy giờ, Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng...

Kinh Pháp Hoa Phẩm Diệu Âm Bồ Tát Thứ 24 Có...

CHÁNH VĂN: Lúc bấy giờ, đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nhục kế tướng đại nhơn, phóng ra ánh sáng, và phóng ánh sáng...

Kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự Thứ...

CHÁNH VĂN: Lúc bấy giờ Ngài Tú Vương Hoa Bồ Tát bạch Phật rằng: "Thế Tôn! Ngài Dược Vương Bồ Tát dạo đi nơi cõi...

Kinh Pháp Hoa Phẩm Chúc Lụy Thứ 22 Có Giảng Lục

CHÁNH VĂN: Lúc bấy giờ, đức Thích Ca Mâu Ni Phật từ nơi pháp tòa đứng dậy, hiện sức thần thông lớn: dùng tay mặt...

Kinh Pháp Hoa Phẩm Như Lai Thần Lực Thứ 21 Có...

CHÁNH VĂN: Lúc bấy giờ, các vị đại Bồ Tát như số vi trần trong nghìn thế giới từ dưới đất vọt lên đó, đều...

Nội dung phổ biến

499Thành viênThích
13,897Người theo dõiĐăng Ký