Kinh Pháp Hoa Phẩm Đề Bà Đạt Đa Thứ 12 Có...

CHÁNH VĂN: Lúc bấy giờ, đức Phật bảo các vị Bồ Tát và hàng trời, bốn chúng: "Ta ở trong vô lượng kiếp về thời...

Kinh Pháp Hoa Phẩm Hiện Bửu Tháp Thứ 11 Có Giảng...

Đến đây là tháp báu hiện ra, hiển bày rõ pháp thân - Tri kiến Phật, phẩm này cũng rất nhiều ý nghĩa. Qua phần...

Kinh Pháp Hoa Phẩm Pháp Sư Thứ 10 Có Giảng Lục

Phẩm này là phẩm cuối trong phần: Khai Phật Tri kiến. Sao gọi là Pháp sư? Chỗ này mình phải hiểu cho kỹ. Nhiều...

Kinh Pháp Hoa Phẩm Phẩm Thọ Học Vô Học Nhân Ký...

CHÁNH VĂN: Bấy giờ Ngài A Nan và Ngài La Hầu La nghĩ như vầy: " Chúng ta tự suy nghĩ, nếu được thọ ký...

Kinh Pháp Hoa Phẩm Ngũ Bá Đệ Tử Thọ Ký Thứ...

CHÁNH VĂN: Lúc bấy giờ, ngài Mãn Từ Tử từ nơi Đức Phật nghe trí huệ phương tiện tùy cơ nghi nói pháp như thế,...

Kinh Pháp Hoa Phẩm Hóa Thành Dụ Thứ 7 Có Giảng...

CHÁNH VĂN: Đức Phật bảo các thầy Tỳ Kheo: "Thuở quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghị a tăng kỳ kiếp đã...

Kinh Pháp Hoa Phẩm Thọ Ký Thứ 6 Có Giảng Lục

CHÁNH VĂN: Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói bài kệ đó rồi, bảo đại chúng xướng lời thế này: "Ông Ma Ha Ca Diếp...

Kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Thảo Dụ Thứ 5 Có Giảng...

Ở trước, qua phẩm Tín Giải các vị Ma Ha Ca Diếp, Tu Bồ Đề, đại diện cho hàng trung căn, đã nhận hiểu...

Nội dung phổ biến

388Thành viênThích
13,897Người theo dõiĐăng Ký